دوره آموزشی

حفاظت شده: دومین دوره جامع 150 ساعته تربیت زوج و خانواده درمانگر سیستمی

حفاظت شده: دومین دوره جامع 150 ساعته تربیت زوج و خانواده درمانگر سیستمی

حفاظت شده: دوره جامع 200 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان(دومین دوره)

حفاظت شده: دوره جامع 200 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان(دومین دوره)

حفاظت شده: دوره جامع 50 ساعته تربیت مربیگری مهارت های زندگی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

حفاظت شده: دوره جامع 50 ساعته تربیت مربیگری مهارت های زندگی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

حفاظت شده: دوره جامع 200 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان

حفاظت شده: دوره جامع 200 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان

حفاظت شده: دوره جامع تربیت مربیگری مهارت‌های زندگی

حفاظت شده: دوره جامع تربیت مربیگری مهارت‌های زندگی

حفاظت شده: دوره 60 ساعته آشنایی با حقوق خانواده، کودک، جرایم جنسی و اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی

حفاظت شده: دوره 60 ساعته آشنایی با حقوق خانواده، کودک، جرایم جنسی و اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی

حفاظت شده: دوره جامع 150 ساعته تربیت زوج و خانواده درمانگر سیستمی

حفاظت شده: دوره جامع 150 ساعته تربیت زوج و خانواده درمانگر سیستمی